devletmemuru

Haberler Kamu Haberleri KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA YERLEŞEN ADAYLARIN YOL HARİTASI

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA YERLEŞEN ADAYLARIN YOL HARİTASI

dpud

Öncelikle, adayların kamu kurum ve kuruluşlarının kadro/pozisyonlarına yerleştikten sonra atamalarının yapılması ve göreve başlamaları hususunda muhatap olacakları tek mercii YERLEŞTİKLERİ  KURUMdur. Bu aşamada ne yerleştirme sonuçları ne  atama evraklarının teslimi ne de atamalarının yapılması hususunda adayların Devlet Personel Başkanlığı ya da ÖSYM Başkanlığı ile herhangi bir ilgileri bulunmamaktadır.

            Yerleştirme:

            Adaylar, ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilir. Yerleştirme işlemlerinde, diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla, yerleştirmenin yapıldığı tarihte aynı adaya ait  geçerlilik süresi bitmeyen sınavlardan alınan  en yüksek KPSS puanı dikkate alınır ve aynı puanı alan adaylar arasından   diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise  sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

 

Yani adayların geçerli olan ilgili KPSS puan türü ile yaptıkları tercihler esas alınarak boş durumda olan aynı kadro/pozisyonu tercih eden adaylar arasından en yüksek puanlı adayÖSYM  Başkanlığınca ilgili kadro/pozisyona yerleştirilmektedir.

 

Adayların yerleştirilmiş olması mutlaka atanacakları anlamına gelmez.

 

            ÖSYM Başkanlığı yerleşen veya yerleşmeyen hiçbir adaya yerleştirme sonucuna ilişkin bir belge/kağıt yollamayacaktır. Adaylar www.osym.gov.tr üzerinden TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak yerleştirme sonuçlarını sanal ortam üzerinden öğreneceklerdir ve yerleştirme belgesi olarak buradan bir çıktı almaları yeterli olacaktır.

 

            Kurumların Atama İçin Gerekli Evrakları Bildirmesi:

 

            ÖSYM Başkanlığı yerleştirme sonuçlarını, aynı zamanda kadro/pozisyonlarına yerleştirme yapılan kurumlara da bildirir. Bunun üzerine kurumlar kendi kadro/pozisyonlarına yerleştirilen adayların atamalarını yapmak üzere atama için gerekli olan  evrakları adaylara bildirir. Bu bildirim yazılı tebligat usulü ile olur. Ancak bazı kurumlar yazılı tebligat usulü ile beraber resmi web sitelerinde konuya ilişkin duyuru yapmaktadır. Bu tebligatların hazırlanması ya da duyuruların yapılması hususunda herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Kurumlar hazırlıklarını ne zaman tamamlarlarsa o zaman bu işlemleri yapabilirler.

 

            Adaylardan istenecek atama evrakları konusunda mevzuat ile netleşmiş belirli kriterler yoktur. Atama için adaylardan hangi evrakların isteneceği kurumların takdirindedir ve kurumdan kuruma farklılık arz eder. Ama yine de bazı evraklar tüm atamalar için asgari olarak istenmektedir ( yerleştirme yapılan düzeydeki öğrenim diploması, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf gibi. )

              Ayrıca tercih kılavuzunda  özel nitelik aranan kadro/pozisyonlar için bu şartların sağlandığını gösteren belgeler de ( ehliyet, dil belgesi, sertifika,bonservis gibi.) yine bu süreçte mutlaka teslim edilmelidir.

     

            Atama İçin Gerekli Evrakların Kuruma Verilmesi

           

            Adayların istenen atama evraklarını teslim edecekleri son tarih de yine ilgili kurumlar tarafından belirlenmekte ve adaylara bildirilmektedir. Süresi içinde evrak teslim etmeyerek ataması yapılmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

 

            Adayların atama evraklarının verilmesi mutlaka atanacakları anlamına gelmez.

 

Kurumlar tarafından belirlenen atama evraklarının neler olduğu adaylar tarafından çok iyi anlaşılmalıdır. Kurumlar aynı konulardaki belgeleri farklı usul ya da formatlarla isteyebilmektedir.

 

            Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse;

        

            Sağlık Durumu: Kimi kurumlar adayların sağlık durumuna ilişkin olarak Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden sağlık raporu alınması şartı koşarken kimi kurumlar ise adayın “ Görevimi sürdürmeme engel herhangi bir sağlık sorunum yoktur.” gibi bir yazılı kişisel beyanda bulunmalarını yeterli görmektedir.

 

            Adli Sicil Durumu (Temiz Kağıdı): Bazı kurumlar adayın adli sicil durumuna ilişkin olarak Adliye makamlarından alınan resmi bir belge isterken kimi kamu kurumları ise “Herhangi bir sabıka kaydım bulunmamaktadır.” gibi yazılı bir kişisel beyanda bulunmalarını kafi görmektedir.

 

            Fotokopi Halinde Sunulan Evraklar:  Bazı kurumlar nüfus cüzdanı, diploma gibi belgelerin fotokopisini yeterli görürken kimisi noter onaylı fotokopisini istemektedir.

 

            Burada dikkat edilmesi gereken husus, tercih kılavuzunda özel nitelik kodu gereğince Tercih döneminin son gününe (02 ŞUBAT) kadar sahip olunması gerekli belgeler atama evrakları ile beraber mutlaka ibraz edilmelidir.

 

            DİKKAT:

KPSS’de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmez.

Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile Başvuru Belgesi’nde ve Tercih Formu’nda kodlanmayan, yanlış kodlanan veya tutarsızlık bulunan bilgiler yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia edemez.

             Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri koşulları karşılayamayanadaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler.

            Aynı şekilde teslim edilen atama evraklarında sahtecilik yaparak ceza almış olanlar  atanmış olsalar dahi atamaları iptal edilir ve bir daha Devlet memuru, KİT sözleşmeli personel ya da 4/B sözleşmeli personel olarak kamuda istihdam edilmeleri mümkün olamaz

 

 

Feragat ve Atama Evraklarının Geri Çekilmesi

 

            Atama evraklarının teslim edildiği andan atamanın yapıldığı ana kadar geçen sürede adaylar isterlerse bir dilekçe ile başvurarak atanma haklarından vazgeçtiklerinin belirterek evraklarını geri çekebilirler. Bu adaylar henüz atanmadıkları için kamu görevlisi değildirler ve herhangi bir hukuki veya maddi sorumluluk veya yükümlülük doğurmaz. 6 ay boyunca memur olamama gibi bir engel oluşmaz.

 

            Atama

 

            Yerleştirilen ve ilgili evrakları teslim eden adayların Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından ilgili kadro/pozisyonlara atamasının yapılmasıdır. Atama yazısı adaylara yazılı tebligat ile bildirilir.

 

            Adaylar atama için gerekli evrakları verdikten sonra  kamu kurum ve kuruluşları, atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir sınav değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek,nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif  eder.

 

            ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara kurumları tarafından oluşturulan komisyonun uygun görmesi üzerine  atanır.

 

             Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmaz ve herhangi bir hak iddia edemezler.

 

            Bazı kurumlarca atamanın geç olması herhangi bir hak kaybı sonucunu doğurmaz. Bazı kurumlarda kurum içi işleyiş veya güvenlik soruşturması nedeniyle atamalar gecikebilmektedir. Bu durumda olan adayların endişelenmeleri gereken herhangi bir şey yoktur. Adayların kurumlara atamanın hızlandırılması konusunda yaptıkları girişimlerin bu aşamada hiçbir manası yoktur.

 

Göreve Başlama

 

                Atama yazısının adayların eline geçmesi ile atama tebellüğ edilmiş sayılır ve göreve başlama hususunda Kanunda belirtilen süreler işlemeye başlar.

 

               İkametgahının bulunduğu  yerde bir göreve atananlar; atama yazısının ellerine ulaştığı günü izleyen iş günü görevlerine başlamaları gerekir. Aksi takdirde kişinin ataması iptal edilir. Bu kişiler müstafi (memuriyetten çekilmiş) sayılırlar ve 1 yıl boyunca Devlet memuru olamazlar. ( Fakat bu durumda olan adaylar daha sonra 4/B sözleşmeli personel ya da KİT sözleşmeli personel alımlarına başvurmalarında ve göreve başlamalarında hukuki bir engel bulunmamaktadır.)

Atama yazısının Cuma günü tebellüğ etmesi halinde takip eden ilk Pazartesi günü göreve başlanması gerekir.

 

Örnek 1- İl merkezinde ikamet eden Arzu,  aynı il merkezinin başka bir semtine veya mahallesine atanması durumunda tebellüğ tarihini izleyen işgünü göreve başlamak zorundadır.

 

Örnek 2  -  İl merkezinde ikamet eden Cengiz, aynı il merkezine bağlı bir köye atanması durumunda tebellüğ tarihini izleyen iş günü  göreve başlamak zorundadır.

 

Örnek 3 İlçe merkezinde ikamet eden Zehra, aynı ilçede bir göreve atanması durumunda tebellüğ tarihini izleyen iş günü  göreve başlamak zorundadır.

 

Örnek 4 İlçe merkezinde ikamet eden Emine, aynı ilçeye bağlı bir köye atanması durumunda tebellüğ tarihini izleyen iş günü  göreve başlamak zorundadır.

 

Örnek 5 Köyde ikamet eden Murat, kendi köyüne atanması durumunda tebellüğ tarihini izleyen iş günü  göreve başlamak zorundadır.

 

Örnek 6 Köyde ikamet eden Ali, ikamet ettiği köyün bağlı olduğu ilçeye  bağlı (komşu) başka bir köye atanması durumunda tebellüğ tarihini izleyen iş günü  göreve başlamak zorundadır.

 

Örnek 7 Köyde ikamet eden Suna, ikamet ettiği köyün bağlı olduğu il ya da ilçe merkezine atanması durumunda tebellüğ tarihini izleyen iş günü  göreve başlamak zorundadır.

 

            İkametgahının bulunduğu yerin dışında farklı bir göreve atananlar; atama yazılarının ellerine ulaştığı günden itibaren 15 gün içinde görev yerine hareket ederek belli bir yol süresini izleyen iş günü göreve başlamaları gerekir. Bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. Bu kişiler müstafi (memuriyetten çekilmiş) sayılırlar ve 1 yıl boyunca Devlet memuru olamazlar. ( Fakat bu durumda olan adaylar daha sonra 4/B sözleşmeli personel ya da KİT sözleşmeli personel alımlarına başvurmalarında ve göreve başlamalarında bir hukuki engel bulunmamaktadır.)

 

Örnek 1– İl merkezinde ikamet eden Ahmet, ikamet ettiği ile bağlı bir ilçeye (il merkez ilçeleri hariç) atanması durumunda tebellüğü izleyen tarihten itibaren 15 gün içinde görev yerine hareket ederek belli bir yol süresini izleyen iş günü göreve başlamak zorundadır.

 

Örnek 2– İl merkezinde ikamet eden Saadet, ikamet ettiği ile bağlı (il merkez ilçeleri hariç) ilçelerden birinin köyüne atanması durumunda tebellüğü izleyen tarihten itibaren 15 gün içinde görev yerine hareket ederek belli bir yol süresini izleyen iş günü göreve başlamak zorundadır.

 

Örnek 3– İl merkezinde ikamet eden Nesrin, başka bir il merkezine atanması durumunda tebellüğü izleyen tarihten itibaren 15 gün içinde görev yerine hareket ederek belli bir yol süresini izleyen iş günü göreve başlamak zorundadır.

 

Örnek 4– İl merkezinde ikamet eden Aytuğ, başka bir ile bağlı bir ilçeye atanması durumunda tebellüğü izleyen tarihten itibaren 15 gün içinde görev yerine hareket ederek belli bir yol süresini izleyen iş günü göreve başlamak zorundadır.

 

Örnek 5– İl merkezinde ikamet eden Mustafa, başka bir ile bağlı merkez köye atanması durumunda tebellüğü izleyen tarihten itibaren 15 gün içinde görev yerine hareket ederek belli bir yol süresini izleyen iş günü göreve başlamak zorundadır.

 

Örnek 6– İl merkezinde ikamet eden Sıla, başka bir ile bağlı bir ilçenin köyüne atanması durumunda tebellüğü izleyen tarihten itibaren 15 gün içinde görev yerine hareket ederek belli bir yol süresini izleyen iş günü göreve başlamak zorundadır.

 

Örnek 7– İlçe merkezinde ikamet eden Bekir, ikamet ettiği ilçenin bağlı olduğu il haricinde bir il merkezine atanması durumunda tebellüğü izleyen tarihten itibaren 15 gün içinde görev yerine hareket ederek belli bir yol süresini izleyen iş günü göreve başlamak zorundadır.

 

Örnek 8– İlçe merkezinde ikamet eden Kemal, ikamet ettiği ilçenin bağlı olduğu ilden başka bir ilin ilçesine ya da köyüne atanması durumunda tebellüğü izleyen tarihten itibaren 15 gün içinde görev yerine hareket ederek belli bir yol süresini izleyen iş günü göreve başlamak zorundadır.

 

Örnek 9– İlçe merkezinde ikamet eden Samet, aynı ilin başka bir (komşu) ilçesine atanması durumunda tebellüğü izleyen tarihten itibaren 15 gün içinde görev yerine hareket ederek belli bir yol süresini izleyen iş günü göreve başlamak zorundadır.

 

Örnek 10– İlçe merkezinde ikamet eden Tuğçe, aynı ile bağlı bir merkez köyüne ya da aynı ilin başka bir ilçesinin bir köyüne atanması durumunda tebellüğü izleyen tarihten itibaren 15 gün içinde görev yerine hareket ederek belli bir yol süresini izleyen iş günü göreve başlamak zorundadır.

Örnek 11– Köyde ikamet eden Feriha, aynı ilin başka bir ilçesinin köyüne ya da başka bir ilde bulunan herhangi bir köye atanması durumunda tebellüğü izleyen tarihten itibaren 15 gün içinde görev yerine hareket ederek belli bir yol süresini izleyen iş günü göreve başlamak zorundadır.

 

Belge ile İspat Edilebilen Zorunlu Sebepler Yüzünden Göreve Başlayamayanlar

 

           Göreve başlamaya engel ve belge ile ispat edilebilen zorunlu bir sebebin olması durumunda göreve başlama süresi, yukarıda belirtilen sürelere en fazla 2 ay daha eklenerek ertelenebilir.

            Bu 2 aylık sürenin aşılması halinde ise atamaya yetkili makamlarca atama iptal edilir. Bu kişiler müstafi (memuriyetten çekilmiş) sayılırlar ve 1 yıl boyunca Devlet memuru olamazlar. ( Fakat bu durumda olan adaylar daha sonra 4/B sözleşmeli personel ya da KİT sözleşmeli personel alımlarına başvurmalarında ve göreve başlamalarında hukuki bir engel bulunmamaktadır.)

 

Örneğin,başka ile ataması yapılan Eda,  15 günlük göreve başlama süresi içinde yukarıda belirtilen durum nedeniyle görevine başlayamaması ve bu durumu belge ile ispat edebilmesi halinde 2 aya kadar daha süre verilir. Ve bu sürenin sonunda da göreve başlamaması halinde ataması iptal edilir ve çekilmiş sayılır.

 

 

Yerleşen adayları samimiyetle tebrik ediyor ve hayırlı olsun dileklerimizi sunuyoruz.

 

NOT:657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Devlet Memurları kadrolarında memurluğa başlayanlar aday memur statüsündedirler. Adaylık statüsü ve aday memurun hakları ve sorumlulukları ile ilgili yazımız için sitemizi takip ediniz.

 

NOT:  KİT’lere sözleşmeli personel olarak başlayanlar  6 aylık deneme süresine tabi tutulur. Deneme süresi ve bu süreçteki haklar ve sorumluluklar ile ilgili yazımız için sitemizi takip ediniz.

S. Mehmet Yavuz Devlet Personel Uzmanı

Oktay Kuşer Devlet Personel Uzman Yardımcısı

www.dpud.org

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile