devletmemuru

KAMU MEMUR ALIMI

KAMU MEMUR ALIMI

TKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAV DUYURUSU

e-Posta Yazdır PDF


bilgi-teknolojileriTürkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAV DUYURUSU

14 ve 15 Mayıs 2011 tarihinde müfettiş yardımcılığına giriş sınavı yapılacaktır. Giriş sınavına katılma şartları,

belirlenen KPSS taban puanı, atama yapılacak müfettiş yardımcısı kadro sayısı, sınav konuları, sınavın değerlendirme

yöntemi, sınava son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru sırasında istenecek belgeler, sınavın yeri ve sınava ait diğer konular

www.tki.gov.tr elektronik adresinde yer almaktadır.

İlanen duyurulur.

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU İDARİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

e-Posta Yazdır PDF


bilgi-teknolojileriBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:VE İLETİŞİM

1. Genel Bilgiler

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile İdari

Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8 inci dereceli 12 adet İdari Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılabilecektir.

2. Sınava Katılma Şartları

Yapılacak İdari Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren siyasal bilgiler (bilimler), iktisadi ve idarî bilimler, iktisat, işletme

fakülteleri veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim

kurumlarından mezun olmak,

c) 1/1/2011 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (1/1/1981 ve sonraki tarihlerde doğanlar),

d) 27–28 Haziran 2009 veya 10–11 Temmuz 2010 tarihlerinde A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme

Sınavında (KPSS) KPSS40 puan türünde en az 70 puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlar arasında yapılacak

sıralamada ilk 240 aday arasına girmiş olmak,

e) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden KPSS yabancı dil testinde soruların en az yüzde 50’sine doğru cevap

vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 50 puan almış olmak,

gerekmektedir.

Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına girmeye hak kazanacaktır.

3. Sınava Başvuru ve Başvuru Belgeleri

Giriş sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle Kurumun internet sitesinde (www.btk.gov.tr) yer alan başvuru

formunu doldurarak, elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. Adayların, müteakiben;

a) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

b) T.C. kimlik numarası beyanı,

c) Üç adet vesikalık fotoğraf (4,5x 6 cm.),

d) KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

e) KPDS dil puanını beyan edecekler için sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği ile başvurularını 25 – 29

Nisan 2011 tarihleri arasında Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Yeşilırmak Sokak No. 16 Demirtepe/ANKARA

adresine şahsen ya da posta ile yapmaları gerekir. Posta ile yapılan başvurularda, istenilen belgelerin Kuruma en geç son

başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır; postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca

kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir.

Adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri başvuru esnasında tasdik edilecektir.

Posta ile başvuru yapacak adaylar belgelerin noter onaylı suretlerini gönderebilirler ya da asıllarını da göndermeleri

durumunda fotokopileri Kurum tarafından tasdik olunur. Belgelerin asılları, talep etmeleri halinde adaylara iade edilecektir.

4. Sınav ve Değerlendirme

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar önce yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınav, 21 Mayıs 2011 tarihinde

Ankara’da yapılacaktır.

Yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralamada atama yapılacak boş

kadro sayısının 4 katı aday başarılı kabul edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puana

sahip olan adaylar da sözlü sınava kabul edilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazananların sınavdan önce aşağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3 (üç) gün

önce Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir:

a) Adayın özgeçmişi,

b) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

c) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan.

İstenen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava girme hakkını kaybederler.

Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır.

Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş

sınavı puanı ve başarı sırası belirlenecektir. Duyuruda yer alan kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş kabul edilecektir.

Gerek görüldüğünde boş kadro sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenebilir.

Yazılı ve sözlü sınavlara girmeye hak kazananlar ile sınavlarda başarılı olanlar Kurumun hizmet binasında ve internet

sitesinde ilan edilecek, ayrıca sınav giriş belgeleri ile sınav sonuçları adreslerine gönderilecektir.

5. Sınav Konuları

İdari Uzman Yardımcılığı yazılı sınav konuları;

İktisat Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Para-Banka

Maliye Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, Bütçe ve Türk Vergi Sistemi

Muhasebe Genel Muhasebe, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Bütçeleme ve Mali Tablolar Analizi

Hukuk Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri,

Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza

Hukuku (Genel Esaslar), Telekomünikasyon Hukuku

konularından oluşacaktır.

6. Diğer Hususlar

Sınava katılma şartlarını taşımadığı daha sonra tespit edilenler sınava alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların

sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış

olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Adaylar, sınav giriş belgeleriyle birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında ayrıca fotoğraflı ve onaylı bir

kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi) bulunduracaklardır. Adayların yazılı sınavda yanlarında yumuşak uçlu

kurşun kalem ve silgi bulundurmaları da gerekmektedir.

Sınav sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler Kurumun internet sitesi üzerinden (www.btk.gov.tr) yapılacaktır.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

e-Posta Yazdır PDF


bddkBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna,

- Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı),

- Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı),

- Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı),

olarak sınavla meslek personeli alınacaktır.

Giriş sınavları, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup, yazılı sınavlar 14 Mayıs 2011 günü saat 09:00’da

başlamak üzere 14 - 15 Mayıs 2011 tarihlerinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında Ankara’da (Ankara Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Cemal Gürsel Caddesi No: 58 Cebeci) yapılacaktır.

A) Sınavlara adaylardan;

1) a) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların iktisat, maliye,

bankacılık ve finans, bankacılık, işletme, işletme mühendisliği, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset

bilimi ve uluslararası ilişkiler, istatistik, ekonometri, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, çalışma ekonomisi ve endüstri

ilişkileri bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim

kurumlarından mezun olanların,

b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; Hukuk fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul

edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların,

c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların bilgisayar

mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme

mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen

yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan hukuk, iktisat, maliye, bankacılık ve

finans, bankacılık, işletme, işletme mühendisliği, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve

uluslararası ilişkiler, istatistik, ekonometri, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri

alanları ile bu alanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan birinde lisansüstü eğitim yapmış olanların,

başvuruda bulunması,

2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde

yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının yabancı dil test sınavından en az 30 doğru cevap sayısına sahip olması,

3) a) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için “KPSSP40, KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71”

bölümlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi,

b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için “KPSSP20 veya KPSSP21” bölümlerinin herhangi birinden en az

70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi,

c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için “KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7, KPSSP8, KPSSP16,

KPSSP17, KPSSP18, KPSSP24, KPSSP25 veya KPSSP27” bölümlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve

başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 400 kişi, içerisinde bulunması (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan

adaylar da sınava kabul edilir),

4) 2 ve 3 üncü maddelerde belirtilen KPSS puanı ile yabancı dil test sınavı sonucunun aynı sınav sonuç belgesinde

bulunması, gerekmektedir.

B) Sınav başvurusu sırasında adaylardan istenilecek belgeler;

1) Başvuru formu,

2) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf,

3) KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi.

4) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için avukatlık stajı bitim belgesinin aslı veya Kurumumuz tarafından

onaylanacak sureti,

C) Sınav konuları;

1) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;

a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka, İstatistik-Ekonometri,

b) Maliye: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku,

c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku

(Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku (Genel Esaslar),

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi, Envanter-Bilanço.

2) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku,

b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,

c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),

ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk.

3) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için;

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,

b) Temel matematik uygulamaları,

c) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (Internet ve güvenlik, bilgisayar teknolojilerinde yeni kavramlar, temel

bilgisayar ağları, temel veri tabanı),

ç) Matematik Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; olasılık ve olasılık dağılımları, bankacılıkta

üstel ve logaritmik fonksiyon kavramları ile ilgili uygulamalı problemler, diziler, seriler ve uygulamaları, türev ve integralin

iktisadi uygulamaları, diferansiyel denklemlerle ilgili uygulamalı problemler,

d) Endüstri Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; olasılık ve olasılık dağılımları, proje

yönetimi, lineer programlama, matematiksel modellerin kurulması ve çözümü,

e) Bilgisayar Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim

sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar ağları, işletim sistemleri,

f) Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme

Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; sayısal mantık tasarımı, mikro işlemciler, haberleşme, sinyaller

ve sistemler.

Ç) Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için

her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en az 65 puan olması gerekir. Yazılı

sınav aşamasında başarılı olamayan adaylar, sözlü sınav aşamasına katılamazlar. Sözlü sınav aşaması da 100 puan üzerinden

değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için en az 65 puan alınması gerekir.

D) Sınava başvuruda bulunacak adaylarda aranılan diğer şartlar, sınava başvuru şekli, sınav giriş belgeleri ile sınava

ilişkin diğer bilgileri içeren “Sınav Broşürü” Kurum web sayfasından (www.bddk.org.tr) temin edilebilecektir.

E) Sınava başvuruda bulunacak adayların, Kurum web sayfasından (www.bddk.org.tr) ulaşabilecekleri "Başvuru

Formu"nu on-line erişim suretiyle doldurmaları ve doldurdukları formun çıktısını alarak ilgili bölüme fotoğraf yapıştırıp

imzalamaları gerekmektedir. Adaylar, bu form ve diğer başvuru belgeleriyle birlikte, son başvuru tarihi olan 28 Nisan 2011

tarihi saat 18:00’e kadar “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No:191 06680

Kavaklıdere/ANKARA” adresine şahsen, elden veya posta yoluyla (en geç son başvuru tarihinde Kurumda olacak şekilde)

başvurabilecektir. Postayla yapılacak başvuruların taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması

zorunludur. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra Kurum kayıtlarına geçen başvurular ile eksik belge ve

bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

e-Posta Yazdır PDF


kadinin-statusuT.C. Kamu İhale Kurumundan:
Kamu İhale Kurumu’nda (KİK) görevlendirilmek amacıyla;
GRUP PUAN TÜRÜ BÖLÜM
KONTENJAN
SAYISI
1.Grup KPSSP:103 Hukuk Fakültesi 5 Kişi
2.Grup KPSSP:104
İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi
ve İdari Bilimler
5 Kişi
3.Grup KPSSP:5 İnşaat Mühendisliği 3 Kişi
olmak üzere toplam 13 (onüç) kişi, kamu ihale uzman yardımcısı olarak alınacaktır.
Giriş sınavı yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar, sözlü sınava
katılamayacaktır. Yazılı sınav 26-27 Mart 2011 tarihlerinde yapılacak olup, sözlü sınav tarihi daha sonra KİK tarafından
kazanan adaylara bildirilecektir.
Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri,
www.ihale.gov.tr adresinden yazılı sınavdan en az 10 (on) gün önce adaylara duyurulacaktır. Yazılı sınava girmeye hak
kazanan adaylara Sınav Giriş Belgesi gönderilecektir. Bunun dışında Kurum tarafından adaylara şahsen veya telefonla ayrıca
bir bildirim yapılmayacaktır.
SINAVA KATILMA KOŞULLARI:
1) ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavlarında (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak, (yazılı sınava katılacak
adayların sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından fazla olamayacağından, 1. ve 2. gruptan sınava girecek
adayların en yüksek puanlı 100 kişi, 3. gruptan sınava girecek adayların ise en yüksek puanlı 60 kişi içinde bulunmaları
gerekmektedir. Her grup için son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da bu sınava kabul edilir).
2) Söz konusu sınavların yabancı dil testinden (İngilizce, Fransızca veya Almanca) %60 (36 doğru) veya daha fazla
oranda doğru cevabı bulunmak veya bu yıllara ait Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavında (KPDS) İngilizce, Fransızca veya
Almanca dillerinin birinden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
3) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca
kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
5) 01.01.2011 tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak,
6) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Müracaat
tarihinde askerliğinin bitmesine 2 ay veya daha az kalmış olan adaylar da bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla sınava
başvurabilirler).
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1) Son altı ay içinde çekilmiş 4,5 X 6 ebadında iki adet fotoğraf,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2009 veya 2010 KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi,
3) Sınav Başvuru Formu. (Adaylar, Kamu İhale Kurumu hizmet binasından veya www.ihale.gov.tr internet
adresinden formu temin edebileceklerdir).
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ: Adayların sınava katılabilmek için Sınav Başvuru Formunu elektronik ortamda
eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte en geç
28/02/2011 günü mesai bitimine kadar (saat:18.00), Kurumun İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Mevlana
Bulvarı (Konya Yolu) No:186 06520 Balgat/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları
gerekmektedir. Belirtilen gün ve saate kadar Kuruma ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
SINAV GİRİŞ BELGESİ: Kurum tarafından düzenlenecek fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, yazılı sınava girmeye hak
kazanan adayların Başvuru Formunda belirttikleri haberleşme adreslerine gönderilir.
Yazılı sınavda adaylar fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı
veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracak, bulunmayan adaylar sınava
alınmayacaktır.
SINAV KONULARI:
1) 1. ve 2. gruptan sınava girecek adaylar için alan bilgisi sınav konuları aşağıda belirtilmiştir:
a) Kamu Hukuku Grubu: Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel
Hükümler, Millete ve Devlete Karşı Suçlar), Ceza Usul Hukuku,
b) Özel Hukuk Grubu: Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku
(Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku,
c) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi,
d) Maliye Grubu: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,e) İşletme ve Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, İşletme İktisadı,
2) 3. gruptan sınava girecek adaylar için sınav konuları; inşaat mühendisliği müfredatı kapsamında olacaktır.
YAZILI SINAV: 1. veya 2. gruptan sınava girecek adaylar, yukarıdaki beş soru grubundan sınava müracaatları
sırasında belirleyecekleri ve en az birisi (a) veya (b) grubundan olmak üzere toplam üç grubun sorularını cevaplamak
zorundadır. Adaylar sadece Sınav Başvuru Formunda işaretledikleri soru grubundan sınava katılabilirler.
Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yukarı puan alan adaylar başarılı sayılarak, sözlü sınava girmeye
hak kazanacaklardır. Sözlü sınava çağırılan adayların isimleri, sözlü sınavın nerede ve ne zaman yapılacağı Kurum ilan
panosunda ve internet adresinde ilan edilir.
SÖZLÜ SINAV: Sözlü sınavda, adayların yazılı sınavda tabi olunan konulardaki bilgi düzeyi ve konulara hakimiyeti
ile birlikte, genel tavır ve davranışları, kavrayış ve muhakemeleri ile anlatım ve temsil yeteneği gibi Kurum hizmetlerinin ve
uzmanlığın gerektirdiği kişisel niteliklere ve yeteneklere sahip olup olmadıkları ölçülür. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek
için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekir.
SINAV SONUCU: Giriş Sınav Komisyonu tarafından adayların yazılı sınav sonucu %40, sözlü sınav sonucu % 50 ve
KPSS puanı % 10 oranında ağırlıklandırılarak, öğrenim dalları itibariyle adayların başarı puanı belirlenir.
Başarı puanı, gruplar itibariyle en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanarak, en yüksek puanı alan adaydan
başlamak suretiyle kontenjan sayısı kadar aday atanmaya hak kazanır. Ayrıca her grup için kontenjan sayısı kadar yedek aday
listesi oluşturulur.
Giriş sınav sonuçları, sınavın bitimini takip eden üç iş günü içinde öğrenim dalları itibari ile Kurum ilan panosunda
ve internet adresinde ilan edilir. Sonuçlar kazanan adayların adreslerine ayrıca tebliğ edilir.
Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti
ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu
yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
İlan olunur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Tlf:    (312) 218 48 37
Faks: (312) 218 48 83
Not: Kamu ihale uzman yardımcılığı giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun
www.ihale.gov.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır.

BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLİĞİNDAN SINAV DUYURUSU

e-Posta Yazdır PDF

kadinin-statusu

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından:

YARIŞMA SINAVI İLE DIŞ TİCARET UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

I. GENEL BİLGİLER

Dış Ticaret Uzmanları, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından yürütülen hizmetlerde sorumluluk alan kariyer

memurlarıdır. Dış Ticaret Uzmanları, hizmetin gereği olarak, DTM Merkez Teşkilatında ve DTM’nin yurt dışı kadrolarında

görev yaparlar. Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda

belirtilen alanlarda ve sayılarda Dış Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.

ALAN                                         ADET

İşletme                                       7

İktisat                                         5

Uluslararası İlişkiler                      4

İstatistik                                     1

TOPLAM                                    17

Müsteşarlık, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı

aday sayısı kadar eleman alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir. Müsteşarlık, başka

bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerindeki olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını

değerlendirme hakkını saklı tutar.

II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI :

Sınava katılabilmek için :

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerinin

işletme, iktisat, uluslararası ilişkiler bölümlerinden ve diğer üniversite ve fakültelerin istatistik bölümünden ya da bunlara

denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,

3) 01 Ocak 2011 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1981 ve daha sonra doğanlar),

4) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 27-28 Haziran 2009

veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS),

- İşletme alanı için KPSSP-23 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak

sıralamada en yüksek puanlı (140) kişi içerisinde bulunmak,

- İktisat alanı için KPSSP-22 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak

sıralamada en yüksek puanlı (100) kişi içerisinde bulunmak,

- Uluslararası İlişkiler alanı için KPSSP-88 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar

arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak,

- İstatistik alanı için KPSSP-25 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak

sıralamada en yüksek puanlı (20) kişi içerisinde bulunmak,

(Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanır.)

5) 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan KPSS’nin yabancı dil

bölümünden (Almanca, Fransızca, İngilizce) en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil

Seviye Tespit Sınavından (KPDS 2009 Mayıs-Kasım, 2010 Mayıs-Aralık) en az (C) düzeyinde puan almış olmak,

6) Vakıflar Bankası Dış Ticaret Müsteşarlığı Bürosu (Şube Kodu: 709), TR590001500158007285014324 nolu TL

hesabına sınav ücreti olarak 75 TL yatırmak

gerekmektedir.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve sınav yeri, 10 Mart 2011 tarihinden itibaren Müsteşarlığın

internet sitesinde (www.dtm.gov.tr) ve Müsteşarlık binasının girişine asılacak listelerde ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel

bir duyuru yapılmayacaktır. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra

sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların

sınavları da geçersiz sayılacaktır. Sınava daha önce üç defa katılıp başarısız olanlar tekrar sınava giremezler.

B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ :

Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.

YAZILI SINAV

Yazılı (klasik) sınav: Yabancı dil (Almanca, Fransızca, İngilizce) ve Alan bilgisi (İşletme, İktisat, Uluslararası

İlişkiler, İstatistik) şeklinde iki oturumlu yapılacak olup adaylar sınav başvurularında mezun oldukları alanı (bölümü) tercih

edeceklerdir. Her iki oturum 100’er puan üzerinden değerlendirilecektir.

YAZILI SINAV KONULARI

I. Oturum (Yabancı Dil Sınavı) :

- Yabancı Dil (Almanca, Fransızca, İngilizce)

- Türkçe’den yabancı dile çeviri

- Yabancı dilden Türkçe’ye çeviri

- Yabancı dilde Kompozisyon

II. Oturum (Alan Bilgisi Sınavı) :

- İşletme Alanı: Genel İktisat, Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, Pazarlama, İşletme İktisadı ve Genel İşletme

- İktisat Alanı: Genel İktisat, Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka

- Uluslararası İlişkiler Alanı: Genel İktisat, Siyasi Tarih, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Uluslararası Hukuk,

Uluslararası Örgütler, Avrupa Bütünleşmesi, Uluslararası İktisat

- İstatistik Alanı: Genel İktisat, Dağılımlar, Olasılık Teorisi, Örneklem Analizi, Regresyon Analizleri, Varyans

Analizi, Kategorisel Veri Analizleri

Genel İktisat hariç, yukarıda alanlar itibarıyla belirtilen konu başlıkları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte

olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

Yazılı sınavda, iktisat alanından sınava giren adaylar, sadece İktisat konusundaki alan bilgisi sorularını, diğer

alanlardan sınava giren adaylar ise sınava girdikleri alan bilgisi soruları ile Genel İktisat sorusunu cevaplandıracaklardır.

Yazılı sınavda, bölümler itibarıyla sorulan soruların ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır:

- İktisat alanından sınava giren adaylar için %100 alan bilgisi,

- Diğer alanlardan sınava giren adaylar için %80 alan bilgisi, %20 Genel İktisat.

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, yabancı dil bölümünden aldıkları puanın (ağırlığı % 40) ve alan

bilgisi bölümünden aldıkları puanın (ağırlığı %60) ağırlıklı ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekmektedir.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 20 Mart 2011 Pazar günü 09.00 –18.00 saatleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan her bir alan için ayrılan kontenjan sayısının bir katı fazlası kadar aday sözlü

sınava çağrılacaktır. Ancak başarı oranı, ilan edilen kadronun bir katı fazlasının altında olursa yalnızca başarılı olanlar

mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınav Ankara’da Müsteşarlık merkezinde yapılacaktır. Sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucu ile birlikte

Müsteşarlığın internet sitesinde (www.dtm.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru ya da tebligat

yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI :

Dış Ticaret Müsteşarlığının faaliyet alanı ile ilgili konuların yanı sıra, adayların genel ekonomi bilgisi, genel kültür ve

yabancı dil (Almanca, Fransızca, İngilizce) bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve

tepkilerinin mesleğe uygunluğu ve ayrıca İş Talep Formu’nda beyan edilen nitelikler gibi hususlar göz önüne alınarak

değerlendirme yapılacaktır.

Sözlü sınav sonuç değerlendirmesinde Müsteşarlıkça belirlenen kurul üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen

notların aritmetik ortalaması alınacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için her bir üyeden 100 puan

üzerinden en az 60 puan almaları kaydıyla ortalama en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasından oluşan sınav sonuç puanı, en yüksekten en düşüğe doğru

sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak kontenjan sayısı kadar aday işe alınacaktır. Bu nedenle sınav sonuç

puanı 70 veya üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmaz.

III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:

1. BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, şahsen veya posta yoluyla yapılacak olup 21 Şubat 2011 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak ve 04

Mart 2011 Cuma günü mesai bitiminde (18.00) sona erecektir. Başvuru esnasında aşağıda belirtilen belgelerin tümünün

tamamlanmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2. GEREKLİ BELGELER

Başvuru esnasında istenen belgeler:

a) Müsteşarlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya Müsteşarlığın internet sitesinden (www.dtm.gov.tr) temin

edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış Uzman Yardımcılığı Sınavı İş Talep Formu,

b) Üniversite diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik

belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı örneği,

d) Vakıflar Bankası Dış Ticaret Müsteşarlığı Bürosu (Şube Kodu: 709) TR590001500158007285014324 nolu TL

hesabına sınav ücreti olarak 75 TL yatırıldığına dair dekontun aslı (Açıklama olarak Ad Soyad ve TC Kimlik No

belirtilmelidir),

e) 2 adet vesikalık fotoğraf

Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Başvuruları kabul edilip sınava

girmeyenler ile şartları uymadığı halde başvuru yapanlar veya eksik belgelerle başvuru yapanlara sınav ücreti iade

edilmeyecektir. Sınava katılmaya hak kazanamayan adayların sınav ücretleri 04-15 Nisan 2011 tarihleri arasında ilgili

Bankaya bizzat müracaat etmeleri halinde iade edilecektir. Bu tarihten sonra müracaat edenlerin ücretleri geri ödenmeyecektir. Yazılı ve sözlü sınava gelen adaylar, yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi,

pasaport veya evlilik cüzdanı) bulunduracaklardır.

Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava katılacak adaylardan:

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

b) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumun bulunmadığına dair yazılı beyanı,

c) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

d) 4 adet vesikalık fotoğraf,

e) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

f) Kendi el yazılarıyla yazdıkları kısa özgeçmişleri (Kompozisyon biçiminde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde)

istenecektir.

NİHAİ SONUÇ

Nihai sınav sonucu Müsteşarlığın internet sitesinde (www.dtm.gov.tr) ve Müsteşarlık binasının girişine asılacak

listelerde ilan edilecektir.

IV. SINAV BAŞVURUSU İÇİN MÜRACAAT EDİLECEK YER:

T.C. Başbakanlık

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Personel Dairesi Başkanlığı 11. Kat Tel: 204 78 96

Emek / ANKARA

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sayfa 5 / 13